Camelot logo Het Grote Verhaal:
Een hypothese

Home Whats New Interviews & transcripts Round Table In Tribute The Big Picture Shorts
Our Goals High Praise About Us Get Involved Questions Contact

_____________________________


Hieronder volgt een gedetaileerde samenvatting van ons huidige, voorlopige begrip van de belangrijkste kwesties in relatie tot de aanwezigheid van buitenaardse bezoekers en de mogelijke veranderingen, die de Aarde voor ons in petto kan hebben.

Het is op ieder moment van nature onderhevig aan verandering en revisie naarmate Het Grote Verhaal onder de aandacht komt en helderder wordt. Het is ook bedoeld om tot nadenken aan te sporen en om de lezers uit te nodigen hun eigen onderzoek te verrichten en analyses te maken. Het zou buitengewoon zijn, indien ieder detail hieronder juist zou zijn.

Veel van deze informatie staat ook elders op de website (in de vorm van interviews en op de pagina's van Henry Deacon) en op andere plaatsen, maar de samenvatting hieronder kan een handig overzicht zijn met het oog op discussie.

_____________________________

De Roswell Ramp

De bezoekers die in Roswell zijn neergestort waren toekomstige mensen1. Ze kwamen niet van een andere planeet2, maar van de toekomstige Aarde en zijn in de tijd teruggestapt (wat misschien een beter woord is dan teruggereisd) naar 1947 in een poging een oplossing te vinden voor ernstige problemen, die zich in hun geschiedenis3 hadden voorgedaan. Hun missie was te trachten hun verleden te wijzigen door een alternatief spoor van hun eigen tijdlijn te creëren, zodat bepaalde gebeurtenissen -- die op het punt staan ons te overkomen -- in feite niet hoeven plaats te vinden.

De bezoekers van Roswell waren op een zuiver altruïstische missie. Ze hoefden dit niet te doen, maar kozen ervoor... uit mededogen. Maar de missie liep op rampzalige wijze verkeerd, niet alleen omdat ze zijn neergestort (het ongeluk  werd veroorzaakt door de hoogspanning van radar, hetgeen de militairen zich later realiseerden, die vervolgens van radar als wapen gebruik zijn gaan maken
), maar ook omdat ze apparatuur bij zich hadden, een soort kompas in ruimte en tijd, dat hun enige middel was om terug te keren naar hun eigen planeet en tijd.

Het apparaat was een klein doosje, dat zeer geavanceerd en multifunctioneel van aard
was en dat veel kleiner was dan het "Looking Glass", waarvan Dan Burisch4 en Bill Hamilton5 zeggen, dat het vervolgens door militaire wetenschappers voor verscheidene experimenten is aangewend. Toen het doosje door de militairen werd toegeëigend en onderzocht, is dit een ramp op zichzelf geworden. Dit heeft het tijdlijnprobleem vele malen groter gemaakt, want het heeft de technologie voor de manipulatie van tijd bij onze mensheid op het verkeerde moment geïntroduceerd... en bovendien konden de militairen zien wat in de toekomst ging gebeuren.

Het kan niet sterk genoeg worden benadrukt, dat het hele Roswell-incident
volslagen rampzalig is geweest. Het heeft geleid tot een geweldige, echt een geweldige terugval -- precies bij de aanvang van een missie van toekomstige mensen, die het probleem juist wilden helpen oplossen. Door het verkrijgen van het apparaat, dat de bezoekers van Roswell bij zich droegen, is de tijdlijn, die de toekomstige mensen probeerden te wijzigen, onmiddellijk veranderd... er zijn daardoor dus twee tijdlijnen, en niet slechts één, ontstaan, die beiden gerepareerd moeten worden.

NOAA, de Donkere Ster, en de Opwarming van de Aarde

Een kleine organisatie binnen de NOAA (de National Oceanic and Atmospheric Administration) is op de hoogte met hetgeen wetenschappers daar soms de "tweede zon" noemen. Het is een gigantisch astronomisch object, mogelijk een bruine dwerg6, dat door een grote, elliptische baan rond onze zon loopt en een hellend vlak vormt ten opzichte van de rest van de planeten. Om op één lijn te blijven met andere onderzoekers7 zullen we hem de Donkere Ster noemen.

De Donkere Ster is bezig te naderen en veroorzaakt op diverse manieren resonantieëffecten op onze zon8. Dit is de oorzaak van de opwarming van alle planeten in ons zonnestelsel en niet alleen van de Aarde9. Deze informatie is geclassificeerd [geheim], maar is wel reeds sinds een aantal jaren bekend10.

Deze kwestie houdt verband met de ramp in Roswell, die hierboven is beschreven. De problemen, die de toekomstige mensen probeerden te klaren, waren veelvoudig, maar ze betroffen in principe een mogelijke gebeurtenis, die werd aangejaagd door een enorme 'piek' van zonactiviteit ergens in onze nabije toekomst.

We leggen hier grote nadruk op het feit, dat deze gebeurtenis slechts een mogelijkheid is (zoals is geobserveerd in Looking-Glassapparaten over een mogelijke toekomst)... en, wat belangrijk is, het wordt nu verondersteld onwaarschijnlijk te zijn11.

De toename van zonactiviteit wordt slechts deels door de Donkere Ster veroorzaakt, want er spelen meerdere factoren een rol -- en deze zijn complex. Sommige zijn galactisch van aard12 en hebben te maken met natuurlijke, periodieke gebeurtenissen, die de Aarde voorheen reeds een aantal keer heeft ondergaan. Datgene, wat het deze keer voor onze planeet zo volkomen uniek maakt, is, dat er een samenloop van ernstige omstandigheden plaats vindt, waaronder de opwarming van de planeet13, overbevolking, en onze neiging om oorlog te voeren14, die allemaal samenvallen met deze grote, cyclische en solaire gebeurtenissen en die gezamenlijk het welzijn van onzelf en van de biosfeer bedreigen.

Grootschalige gebeurtenissen kunnen niet worden afgewend. Verder is het niet duidelijk, wanneer de 'piek' van zonactiviteit zal plaats vinden, hoewel wij denken, dat dit vanaf nu ieder moment kan zijn tot over de eerstkomende tien jaar ongeveer. Hoewel het onderwerp een aanzienlijke sensatie is geworden, is het onmogelijk om over het hoofd te zien, dat het jaar 201215 precies in het midden van de klokvormige curve van de waarschijnlijkheidsberekening valt.

Het is echter wel mogelijk de gevolgen van de zonuitbarsting te minimaliseren. Volgens geëvalueerde gegevens van Looking Glass bestaat er een waarschijnlijkheid van 19% voor het slechtste scenario, waarbij een percentage van 85 zekerheid bestaat, dat de inschatting van 19% juist is16. Het ziet ernaar uit, dat we de dans zijn ontsprongen... ofschoon het niet uitmaakt op welke tijdlijn we zitten, want door de zelfgemaakte crises, die ons omringen (verhevigd door zonactiviteit),
liggen er aanzienlijke problemen in het vooruitzicht.

Verzekering: ondergrondse bases, Project Behoud Nootlot en de Kolonie op Mars

Lezers zullen nu wel het verband gaan zien met de triljoenen dollars17, die tijdens de laatste decennia door diverse militaire agentschappen in een aantal verschillende landen aan ondergrondse bases zijn uitgegeven18. Gezien de mogelijkheid van een aanstaande bijna-ELE (gebeurtenis op het niveau van een totale uitroeiing)19, zou een cynicus kunnen beweren, dat het een knappe besteding van ons belastinggeld is geweest om ervoor te zorgen, dat tenminste een paar mensen overleven20.

Andere lezers zullen dit potentiële scenario in verband brengen met het verhaal, dat Dan Sherman21 op een rechtstreekse, niet aanmatigende en nuchtere wijze vertelde, waarin hij als een IC (Intuïtieve Communicatieagent) werd opgeleid ter voorbereiding op een onbekende, toekomstige gebeurtenis, die alle electronische communicatie onklaar zou maken22. Het project, waarvan hij onderdeel uitmaakte, heet Project Behoud Noodlot... een naam die ons een bedreigend gevoel geeft van hetgeen dit allemaal behelst23.

Onderzoekers die de beweringen
van het beruchte TV-programma Alternative 3 24 hebben onderzocht, hebben over het algemeen de conclusie getrokken, dat de show een grap was. Er is duidelijk bewijs, dat de show betwistbaar fictieve gebeurtenissen op een dramatische wijze heeft vertoond. Het kan echter blijken, dat dit eerder een onopzettelijke disinformatie is geweest, dan een opzettelijke grap. Bepaalde gebeurtenissen echter, die in het programma25 te zien zijn, lijken opmerkelijk veel op het scenario dat op deze pagina wordt gepresenteerd.

Hiertoe behoort het bestaan van een substantiële basis op Mars, die daar in het begin van de jaren '60 is gevestigd en wordt bevoorraad door een combinatie van sterrenpoorten26 en een geavanceerd, geclassificeerd ruimteprogramma met de codenaam SOLAR WARDEN27. De basis op Mars heeft blijkbaar een aantal functies28, maar één ervan is ongetwijfeld de verzekerde overleving van de menselijke soort, mocht er iets onverhoeds gebeuren op -- of met -- onze thuisplaneet.


Wat kunnen we doen?

Zoals hierboven beschreven, kunnen de grootschalige, cyclische gebeurtenissen door ons of andere rassen niet worden tegengehouden, ook al is hun technologie nog zo geavanceerd. Maar wel kunnen bepaalde gevolgen worden verzacht. We hebben veel zelf in de hand, maar dag in dag uit blijft de klok doortikken: CO2-uitstoot is niet bevorderlijk13; een uitgestippelde, geregisseerde oorlog14 draagt alleen maar bij aan de chaos; en nieuwe ziekten en mogelijk pandemieën29 kunnen beheersbaar zijn, indien we in het gareel lopen.

Deze waarschuwing is niet anders, dan die welke de laatste jaren door veel andere berichtgevers is uitgesproken, maar wij plaatsen haar in een context, waarvan de inzet een stuk hoger is dan over het algemeen wordt aangenomen. Het IS mogelijk om samen te werken om verbetering te brengen in een situatie, waarin het mensenras met zijn rug tegen de muur staat.

Op het individuele vlak is méér mogelijk. Michael St. Clair30 zegt eenvoudig, "Zoek een veilige plek en doe het nu". Veel anderen zijn het daarmee eens. Het kan verstandig zijn om niet langs de kust of op laaggelegen gebied te wonen, of op een breuklijn, in een grote stad, of op de helling van een vulkaan. Waarschijnlijk wordt zoet water het grootste probleem. Sommige analysten beschouwen het zuidelijke halfrond (Australië?) veiliger dan het noordelijke, omdat daar de waanzin van een georchestreerde oorlog dreigt.

Onthoud, dat de opwarming van de Aarde in de nabije toekomst echt begint op te spelen. De Atlantische Golfstroom31 zal merkbaar afnemen en zal Europa in een diepe vrieskou storten. Hoe warmer de Aarde wordt, hoe meer water de zee gaat verdampen; verwacht daarom orkanen (in Europa), hurricanes (in Amerika) en cyclonen (in Azië - allemaal dezelfde namen voor Extreem Harde Storm) alsmede overal ter wereld verstoorde en extreme weerspatronen.

Er is ook nog een metafysische benadering. Lynne McTaggart32 beweert in haar nieuwe boek, The Intention Experiment: Using Your Thoughts to Change Your Life, evenals in haar voorgaande boek, The Field, dat bewustzijn een factor is, die gebeurtenissen op macroniveau beïnvloedt. Wij zijn het daarmee van harte eens. Morfische velden33 -- blauwdrukken of patronen van manifestaties die zich nog moeten ontvouwen -- zijn even krachtig en invloedrijk als onzichtbaar; en morfische resonantie is bovendien ontvankelijk voor de kracht van gedachten34.

Het is zelfs mogelijk jezelf op te starten in een optimale (minst slechte) tijdlijn... ofschoon er geen handleiding bestaat van de mechanische methode om dit te doen. Spirituele disciplines, zoals de vele vormen van meditatie en andere beoefening van yoga, boeddhisme, soefisme en sjamanisme, kunnen hierbij ook behulpzaam zijn. (Dit is alles behalve een volledige lijst en kan slechts een paar van de grote, georganiseerde religies bevatten. Gebed, indien goed begrepen en toegepast door een rijpe, bewuste geest, is zeker tot wonderen in staat.)

De tijden veranderen en een wereldwijde gewaarwording (in feite een groot morfisch veld) wordt geleidelijk aangewakkerd. De vraag is, hoe snel? De manier om je schouder tegen het wiel aan te zetten is je eigen sterke, optimistische intentie toe te voegen aan de wens van een positieve uitkomst. En zoals dat met al dergelijke, mentale en spirituele gymnastiek het geval is, dit moet oprecht zijn: je kunt het niet veinzen.

Voetnoten:

 1. Deze informatie is gerapporteerd door Dan Burisch. Zie onze pagina interviews en ook Dan Burischs website.
  Niet alle bezoekers zijn tijdreizigers. Er zijn heel veel rassen die op dit moment onze planeet bezoeken; veel hiervan zijn echte buitenaardsen. De gerapporteerde aantallen variëren, maar de gerespecteerde getuige
  Sgt. Clifford Stone, bijvoorbeeld, zegt dat hij er 57 kent. Andere getuigen hebben aantallen in dezelfde orde van grootte gerapporteerd. De motivaties van de bezoekers lijken evenzeer te variëren, als de agenda's van mensen dat doen. We kunnen veilig aannemen, dat sommigen goedaardig en altruïstisch zijn; sommigen kwaadaardig en egoïstisch; en anderen kunnen angenda's hebben, die we slechts kunnen raden en die ons begrip te boven gaan.
 2. Volgens Burisch waren een aantal van de volgende bezoekers toekomstige mensen, die hun basis hadden (in die toekomstige tijd) op andere planeten en niet langer meer op de toekomstige Aarde.
 3. Deze materie is gecompliceerd. Volgens Burisch zijn sommige toekomstige mensen goedaardig, terwijl anderen in feite trachten zeker te stellen, dat de geschiedenis niet wordt veranderd; zie voetnoot 23 hieronder.
 4. Dan Burisch heeft gedetaileerde technische tekeningen gemaakt uit zijn herinnering van het 'Looking Glass' apparaat, waarmee hij bekend was. We zullen deze publiceren, zodra we toestemming krijgen. Henry Deacon heeft gezegd, dat hij nooit met deze vorm van Looking Glass, die Burisch beschreef, heeft gewerkt of is tegen gekomen. Hij is daarom niet in een positie dit te bevestigen.
 5. Bill Hamilton heeft het Looking Glass min of meer in detail beschreven op deze pagina van zijn website. (NB: de afbeelding komt niet overeen met het echte apparaat; het is uit de film The Time Machine gehaald.) De tekst is eveneens gereproduceerd hier.
 6. Zie de uitstekende website van Andy Lloyd hier, en de website van het Binary Research Institute hier. Voor een reeks uitstekende afbeeldingen van de mogelijke baan van de Donkere Ster, klik hier.
 7. Onderzoekers verschillen in hun details, maar ze zijn over het algemeen van mening,  dat dit waarschijnlijk een bruine dwerg is. Deacon refereerde hieraan als een gigantisch astronomisch object, dat ernstige zwaartekrachteffecten en andere gevolgen veroorzaakt. Burisch heeft in zijn persoonlijke correspondentie gesteld, dat het enige, dat hij zich ervan kan herinneren is, dat hem was verteld, dat dit object een klein zwart gat is.
 8. Het mechanisme is onduidelijk, maar het schijnt electromagnetische, zwaartekracht- en andere resonantie-effecten te omvatten.
 9. Deze informatie bevindt zich in het publieke domein. Men heeft bijvoorbeeld waargenomen, dat Mars, Jupiter en Pluto alle drie opwarmen. Er zijn veel andere referenties. Klik hier om het omvattende en gedetaileerde onderzoek te lezen van David Wilcock en Richard Hoagland naar de 'klimaatverandering', die van invloed is op  iedere planeet in ons zonnestelsel.
 10. Een mogelijke kandidaat voor de vergezellende ster werd in 1983 aangekondigd door het team van de Infrared Astronomical Satellite (IRAS), dat melding maakte van een object met de afmeting van Jupiter op een afstand van 550 astronomische eenheden (550 keer de afstand van de Aarde naar de zon). Het rapport werd snel daarna ingetrokken, hoewel IRAS altijd heeft beweerd, dat dit geen doofpot was. Deacon rapporteert, dat de kleine organisatie binnen de NOAA al tien jaar, of veel langer, op de hoogte is geweest van de "tweede zon", maar er nooit een publieke verwijzing naar heeft gemaakt.
 11. Burisch heeft voor de camera gezegd, dat volgens de meest recente gegevens van Looking Glass, die door computers zijn geanalyseerd, er een kans van 19% bestaat dat het ergste scenario zal plaats vinden met een zekerheid van 85%, dat de inschatting van 19% juist is.
 12. Burisch en Deacon rapporteren beiden, dat de belangrijkste factoren, die een rol spelen, grootschalig en galactisch van aard zijn gekoppeld aan een lange-termijninvloed van terugkerende cycli op Aarde. Lees dit artikel over de correlatie tussen kosmische stralingsactiviteit en globale opwarming bijvoorbeeld.
 13. Al Gore maakt in zijn toegejuichde documentaire An Inconvenient Truth, een vuist tegen het schadelijke effect van de toenemende uitstoot van CO2 met een aanzienlijke invloed. De ware oorzaak van de opwarming van de Aarde echter ligt bijna zeker bij andere grootschalige oorzaken (zie voetnoot 9 hierboven).
 14. The Report from Iron Mountain, een van de documenten in het publieke domein, verwijst naar de georganiseerde en geregisseerde behoefte aan oorlog om grootschalige economie en sociale stabiliteit in stand te houden.
 15. Op 21 december 2012 eindigt de beroemde Maya Kalender. Er is veel gespeculeerd over de redenen, waarom de Maya's het niet nodig vonden om met hun kalender na die datum verder te gaan. Deacon en Burisch stellen, dat deze schijnbaar exacte datum geen preciese voorspelling is en dat de zonuitbarstingen in kwestie praktisch op ieder moment tussen 2007 en 2016 kunnen plaats vinden.
 16. Zie voetnoot 11 hierboven. Omdat (volgens Burisch) stappen werden ondernomen om bepaalde apparaten te ontmantelen, die het gevaar liepen gigantisch uitvergrote veranderingen op Aarde aan te jagen op het moment van de 'piek' van de zon, is Burisch zeker van deze calculatie. Deacon stelt, dat de situatie voortdurend onderhevig is aan verandering, en is daarom minder zeker van de cijfers.
 17. Zie deze site voor een paar details, en ook vele andere.
 18. Er zijn aanhoudende rapporten over ondergrondse bases in de VS, het Verenigd Koninkrijk, Puerto Rico, Frankrijk, Duitsland, Noorwegen, Canada, Australië, Latijns-Amerika en Antarctica.
  Klik
  hier, hier en hier voor drie interessante foto's van gigantische tunnelboormachines. Er zijn ook onderzeebases, bevestigd door Deacon en onderzocht door Dr. Richard Sauder en anderen.
 19. Burisch rapporteert, dat volgens gegevens van Looking Glass in het ergste geval tot 94% van de wereldbevolking gedood kan worden over een periode van een paar jaar na de catastrofe.
 20. Ieder hoog-niveau militair scenarioplan is gebaseerd op de vooronderstelling, dat niet iedereen kan worden gered, wanneer de wereldbevolking onder grote bedreiging staat.
 21. Shermans verhaal wordt verteld in zijn brilliante boek, Above Black.
 22. Wetenschappers nemen aan, dat een van de mogelijke gevolgen van een voldoende grote zonnepiek is, dat op Aarde alle electronische communicatie voor enige tijd kan uitvallen.
 23. Van de naam Project Behoud Noodlot krijg je kippenvel. Het impliceert, dat het project gebaseerd kan zijn op de vooronderstelling, dat een toekomstig cataclysme is geobserveerd in een zeer hoog technologisch tijdportaal... en dat moet worden verzekerd, dat hetgeen is geobserveerd ook moet gebeuren. Burisch rapporteert, dat een zekere groep toekomstige mensen, die hij De Schurken noemt en die ongeveer 45.000 jaar in de toekomst leven, zich hebben overgegeven aan de verzekering, dat gebeurtenissen uit hun geschiedenis inderdaad zullen plaats vinden in onze tijdlijn, en dat ze niet worden afgewend.
 24. Alternatief 3 werd uitgezonden door Anglia TV in het Verenigd Koninkrijk op 20 juni 1977, ofschoon de première gepland stond voor 1 april. De dag na het programma deed Anglia TV de uitspraak, dat het bedoeld was als grap.
  Klik
  hier om een video van het programma te zien (54 min).
  Klik
  hier voor een krantenknipsel, waarin Leslie Watkins, die het boek met dezelfde naam schreef, onthult, dat hij kennelijk per ongeluk tegen iets heel waars is aangelopen met de veronderstelling, die hij uitdroeg, hoewel hij het had bedoeld als fictie ter ondersteuning van het televisieprogramma.
 25. De vooronderstelling, die werd beschreven in het tv-programma (en in het boek) bestond uit drie oplossingen voor de twee problemen van overbevolking en opwarming van de Aarde, waarvoor de oplossingen alsvolgt waren:
  Alternatief 1: een drastische reductie van de wereldbevolking op Aarde;
  Alternatief 2: het aanleggen van een netwerk van ondergrondse bases om een kleine, elitaire bevolking veilig te stellen;
  Alternatief 3: het vestigen van een 'Ark van Noah'-kolonie van de allerbesten en slimsten der mensheid buiten de planeet - op Mars.
 26. Volgens Deacon worden sterrenpoorten routinematig gebruikt voor transport naar afgelegen lokaties, waarbij de 'reistijd' ogenblikkelijk is.
 27. Deacon rapporteert dat SOLAR WARDEN een kleine vloot van grote, hoog geclassificeerde ruimtevliegtuigen omvat.
 28. Volgens Deacon is de basis op Mars multifunctioneel en heeft een grote bevolking van rond de 670.000 (die niet allemaal mensen van tegenwoordig zijn). De basis ligt ondergronds op de bodem van een oude, drooggevallen zee, waar hij kennelijk al duizenden jaren heeft gelegen, maar recentelijk, aan het begin van de jaren '60 door een internationaal team opnieuw is gevestigd. Tot een van de functies behoort toegang via sterrenpoorten tot nog verder gelegen lokaties.
 29. HIV, SARS, vogelgriep en andere moderne angsten, hetzij ontworpen of niet - komen in gedachten.
 30. Zie onze pagina interviews voor meer informatie over Michael St Clair, een bekend visionair en astroloog, die voor de komende paar jaar grote problemen voorspelt en die ervoor pleit om zorgvuldig naar veilige plekken te zoeken om verder te kunnen leven. (St. Clair is reeds verhuist naar een kleine gemeenschap op een afgelegen lokatie.)
 31. Klik hier voor een samenvatting van het belang van de Atlantische (Warme) Golfstroom, een belangrijk component van het circulatiesysteem van de oceaan. Als de Warme Golfstroom zou gaan liggen (zoals kan gebeuren door een grote hoeveelheid koud water, die naar het Noorden van de Atlantische Oceaan stroomt door, bijvoorbeeld, het smelten van de Arctische Zee en de gletsjers van Groenland), zou het warme water van de Golfstroom de Europese kusten niet langer bereiken en zou Europa een veel kouder klimaat krijgen... omdanks de opwarming van de Aarde.
 32. Het boek van Lynne McTaggart, The Intention Experiment: Using Your Thoughts to Change Your Life, is hier verkrijgbaar. Ze is ook de auteur van het voortreffelijke boek, The Field.
 33. De Britse bioloog, Dr. Rupert Sheldrake, heeft de begrippen Morfische Velden en Morfische Resonantie in zijn revolutionaire boek A New Science of Life: The Hypothesis of Formative Causation uit 1981 geïntroduceerd. Eenvoudig gesteld, Sheldrake beweert, dat levenssoorten morfische velden creëren - sjablonen gebaseerd op geaccumuleerde ervaringen, die een effect hebben op gedrag, attitudes en vermogens van achtereenvolgende leden van dezelfde soort - die anderen, die zich op hetzelfde of op een later tijdstip voor dezelfde situaties geplaatst zien, beïnvloeden.
 34. De relevantie hier is, dat mensen bewust morfische velden kunnen creëren, die anderen gaan beïnvloeden, wanneer eenmaal een kritische massa van intentie is bereikt. Dit is een manier, waarop een kleine groep, die op krachtige en positieve wijze zijn aandacht richt, geleidelijk de wereld kan veranderen.__________________________Steun Project Camelot - maak een donatie:

Donate

Donations are not tax deductible for U.S. citizens.

Dank u voor uw hulp.
Uw vrijgevingheid stelt ons in staat
ons werk te continueren.

 


Bill Ryan en Kerry Cassidy


kerry@projectcamelot.org

bill@projectcamelot.org