Cheetah logo Henry Deacon:
Dutch flag Dutch translation - Part 1

Home Interviews & transcripts Our Goals Round Table In Tribute The big picture Shorts
About us Get Involved Questions Contact

_____________________________


Interview met een Fysicus van Livermore

 

Dit interview is de uitgeschreven versie van een video, omdat de geïnterviewde anoniem wenst te blijven. (‘Henry Deacon’ is een pseudoniem, gekozen omwille van de gelijkenis met de sympathieke en creatieve intellectuele duizendpoot uit de Eureka TV serie). Bepaalde details zijn achterwege gelaten of aangepast om zijn identiteit te beschermen, en de transcriptie is ook ‘gezuiverd’ van stopwoorden, aarzelingen, e.d.m. die in gesproken taal voorkomen. Wat evenwel belangrijk is, is dat de eigenlijke informatie m.b.t. de feiten geenszins gewijzigd werd.

We zijn op de hoogte van Henry’s naam en van de omstandigheden waarin hij tewerkgesteld is, en we hebben deze gegevens kunnen verifiëren. We hebben hem ook meer dan eens ontmoet. Hij was, begrijpelijkerwijze, wat zenuwachtig, maar hij was vastberaden om met ons praten. Tijdens het gesprek reageerde hij soms met lange stiltes, met betekenisvolle blikken of met een mysterieuze glimlach i.p.v. met woorden. Hij heeft een kalme, ontwapenende persoonlijk­heid, en was niet altijd zeker wat hij al dan niet kon zeggen. Maar soms deed het hem plezier wanneer hij de waarheid kon vertellen over een aantal zaken waarvan hij wist dat hij niet kon herkend worden als de bron van de informatie. Enkele aanvullende details werden na het interview via e-mail meegedeeld.

De belangrijkste aanvullende informatie komt op het einde van de transcriptie waar Henry de getuigenis van Dan Burisch bevestigt.

Het staat de lezer vrij om deze informatie vrij te verspreiden op voorwaarde dat niets in de tekst gewijzigd of achterwege gelaten wordt. Stukken tekst mogen ongewijzigd geciteerd worden als de context duidelijk gemaakt is. Wij vinden dit interview uitermate belangrijk en we zijn de overtuiging toegedaan dat deze informatie wijd verspreid moet worden.

_____________________________

Kunt u ons, in de mate van het mogelijke wat over uzelf vertellen?

Ik ben momenteel tewerkgesteld in één van “drie-letter-agentschappen.” [Hij speelt wat met woorden tot we het juiste agentschap raden]. Ik neem waarschijnlijk een aanzienlijk risico door zo met jullie te praten, maar het is mijn bedoeling om niets te onthullen waarvan ik denk dat het vertrouwelijk is of dat het met nationale veiligheid te maken heeft. Over de jaren ben ik betrokken geweest in vele projecten, voor verschillende agentschappen.

Ik zal maar meteen in het diepe springen: ik ben overtuigd dat ik een ‘walk-in’ was toen ik in mijn achtste schooljaar zat. Ik herinner me van een andere planeet te komen, en die herinner­ingen zijn allemaal vermengd met mijn menselijke jeugdherinneringen. Het is allemaal nogal vreemd en het is moeilijk om uit te leggen hoe zoiets aanvoelt.

Ik heb nooit moeite gehad om complexe wetenschappelijke informatie te verwerken, en vaak kon ik complexe systemen begrijpen zonder dat ik daartoe opgeleid of daarover ingelicht was. Dat is de essentie van mijn werk: werken met complexe systemen. Ik wil niet arrogant zijn, maar ik heb een uitgebreide en geavanceerde kennis, zowel op wetenschappelijk vlak als op andere vlakken. Het lijkt wel alsof ik dingen gewoon weet. Meer kan ik voorlopig niet zeggen.

Is het mogelijk om op een of andere manier een aanwijzing te geven voor welk agentschap u werkt?

Nee, niet in publiek. Dat kan ik me niet veroorloven.

Welke informatie, waar u toegang toe heeft, zou volgens u wereldkundig gemaakt moeten worden?

Er is zoveel informatie dat het moeilijk is om te kiezen waar te beginnen.

Ik was bijv. op de hoogte van 9/11 twee jaar vóór de feiten. Niet in specifieke termen, maar wel de grote lijnen. Er werd gepraat over een dergelijk evenement, over iets dat de regels van het spel zou veranderen.

Ik weet bijvoorbeeld ook dat er eind 2008 een oorlog gepland is tussen de Verenigde Staten en China. Dit heeft te maken met wereldpolitiek, en niet zozeer met zogenaamde “Zwarte (in de zin van ‘clandestiene’) Operaties.” Dit zijn slechts twee dergelijke evenementen waarover ik iets opgevangen heb. Meer details heb ik niet.

U bedoelt dat China en de VS samen een oorlog in scène aan het zetten zijn?

Het Pentagon begon in 1998 met de planning. U moet begrijpen dat China en de VS twee handen op één buik zijn. Deze oorlog is een operatie die gezamenlijk door de VS en China op touw gezet is. De meeste oorlogen zijn zo op touw gezet, en dat is al een tijdje het geval.

Wilt u nog meer onaangenaam nieuws? Dit komt van een persoon die werkte in een afdeling (van het leger) die langeafstandsraketten naar het Verre Oosten en de Grote Oceaan verscheept ten einde ze daar te testen. De raketten werden naar de testlocatie verscheept in hermetisch afgesloten en beveiligde containers. Na de tests werden de containers terugbezorgd, op dezelfde manier beveiligd en afgesloten, maar ditmaal waren ze leeg. Althans dat was de bedoeling. Maar de kerel was aanwezig toen een dergelijke container geopend werd, en die was gevuld met zakken met wit poeder.

Cocaïne?

Trekt u zelf maar uw conclusies. Maar ik denk niet dat het suiker was. Laat me er enkel aan toevoegen dat het, puur hypothetisch – en ik zeg dat om mezelf in te dekken – op logistiek vlak perfect steek houdt om zo te werk te gaan. Het is immers een volstrekt veilige manier om alle veiligheidsmaatregelen, douanes, internationale grenzen en daarbij horende controles te omzeilen. Het is perfect. Het is net zoals de wapens en munitie die jarenlang probleemloos de grenzen overgebracht werden in diplomatieke zakken en in consulaten afgeleverd werden. Dergelijke zaken gebeuren constant.

Zou u uzelf als een fysicus omschrijven?

Ja. Het is niet mijn enige specialiteit, maar, ja, ik ben een fysicus. En ik leg me toe op systemen. Het is goed om in Livermore te werken; iedereen is er zeer professioneel. Hoe zou ik dit zeggen? Er worden er geen spelletjes gespeeld.

Wat kunt u ons vertellen over de huidige stand van zaken m.b.t. de natuurwetenschappen in het Militair-Industrieel-Complex?

Ze hebben een voorsprong van tientallen jaren op de wetenschap die gepubliceerd wordt in de tijdschriften in het publiek domein. Er lopen project die betrekking hebben op materies die het geloof, de ervaring en zelfs de verbeelding van menige fysici uit het publiek domein over­stijgen.

Kunt u ons enkele voorbeelden geven?

[Lange stilte]

In  Livermore is er een project met de naam Shiva Nova, en het maakt gebruik van een reeks gigantische lasers. Dit zijn enorme lasers, enorme condensatoren, met een energie van meerdere terawatt, in een gebouw op gigantische metalen veren [hij spreidt zijn armen om de omvang te tonen], en die zijn allemaal gericht op een minuscuul punt. Dit veroorzaakt een fusiereactie die bepaalde omstandigheden repliceert om nucleaire wapens te testen. Het is a.h.w. een nucleaire test onder laboratoriumvoorwaarden, en er wordt een massale hoeveel­heid gegevens verzameld op dat punt waar al de energie samengebald is.

Het probleem is dat alle voorvallen met dergelijke “hoge energie” scheuren veroorzaken in de structuur zelf van het Tijd/Ruimte-continuum. Dit had men al vastgesteld in Hiroshima en Nagasaki, en je kunt het zelfs zien in de oude films. Kijk uit naar een soort energiesfeer die uitbreidt. Ik kan je een link geven om het te tonen. Het probleem met dergelijke scheuren in het Tijd- en Ruimtecontinuum, of ze nu groot of klein zijn, is dat er dingen in verzeild geraken die je er niet in wilt.

Er geraken dingen in verzeild?

Er geraken dingen in verzeild. Zaken die we allemaal kennen en waar vaak over gesproken wordt op het Internet. Allerlei wezens en invloeden, en andere rariteiten. Ik kan u verzekeren dat er zo grote problemen gecreëerd zijn.

Welke problemen?

[Pauze]

Het probleem is enerzijds hun aanwezigheid en de gevolgen daarvan. Het probleem is anderzijds dat wanneer je scheuren veroorzaakt in de Tijd/Ruimte, dat je dan aan het spelen bent met tijd zelf, of je dat nu wilt of niet. Er zijn pogingen ondernomen om dat te verhelpen, maar dat heeft enkel geleid tot een aantal overlappende tijdlussen. Een aantal buitenaardsen proberen ons te helpen om het probleem op te lossen, terwijl anderen dat niet doen. Als we de toekomst willen voorspellen, dan kunnen we het enkel hebben over waarschijnlijke en mogelijke toekomsten. Het is allemaal vreselijk ingewikkeld, en uitermate geheim. Kortom, het is een warboel. We hebben de doos van Pandora geopend met het Manhattan Project, en we hebben nog steeds geen manier gevonden om de gevolgen ervan ongedaan te maken.

Het probleem van de overlappende tijdlijnen lijkt erg op de informatie die Dan Burisch verspreidt. Kunt u daar wat over zeggen?

[Hij schudt zijn hoofd.] Daar ben ik niet van op de hoogte.

Okay. We zullen u de links opsturen zodat u de interviews kunt bekijken. Wat u zegt, bevestigt ook wat “Mr. X” op de Camelot web site meedeelde. Hebt u die interviews gezien?

Nee, wat zegt hij?

"Mr X" is een archivaris die in het midden van de jaren 80 gedurende zes maanden geheime documenten, films, foto’s en voorwerpen moest klasseren toen hij tewerkgesteld was in een bedrijf dat in aanneming werkte voor Defensie. Hij zegt dat hij materiaal gelezen heeft waarin gesteld wordt dat de voornaamste reden voor de buitenaardse interesse in ons te maken heeft met nucleaire tests en meer algemeen met de bedreiging van nucleaire wapens.

Dat is min of meer correct. Behalve dat er slechts één of twee buitenaardse groepen zijn die bezorgd zijn om nucleaire wapens, niet allemaal.

Okay. Wat kunt u ons nog meer vertellen over het probleem met de tijdlijnen?

Enkel dat het probleem niet opgelost is. Ziet u, het gevaar bestaat erin dat we het probleem telkens complexer maken wanneer we het pogen te verhelpen. Het wordt steeds erger.

Zijn de buitenaardsen – of tenminste een aantal van hen – tijdreizigers? Dan Burisch beweert dat.

Ja.

Bent u op de hoogte van het Montauk Project?

Dat heeft een enorm probleem veroorzaakt. Het genereerde… Er werd een tijdlus van 40 jaar gecreëerd.

Al Bielek? Ik weet het niet. Er is iets verdachts aan zijn informatie. Maar er heeft wel degelijk iets dergelijks plaatsgevonden, evenals het Philadelphia Experiment. John Neumann was erg nauw betrokken bij al die zaken.

En Tesla, en Einstein?

Dat weet ik niet. Maar Neumann... [Hij knikt]

Montauk heeft werkelijk plaatsgevonden?

Ja. En was me dat een warboel! Ze hebben een splitsing in tijd veroorzaakt die we nog steeds niet hebben kunnen herstellen. Nu, u moet begrijpen dat dit ook verband houdt met Project Rainbow, en met de Sterrenpoorten… Daar waren ze ook op aan het werken. Maar een aantal verslagen op het Internet m.b.t. Montauk zijn m.i. evenwel weinig over­tuigend. Ik heb enkele foto’s gezien van het materiaal dat ze zogezegd zouden gebruikt hebben, en dat is nonsens, gewoon kinkklare nonsens.

[Bill] Ik heb altijd moeite gehad met het idee van tijdportalen omdat ik niet inzie hoe of waarom ze op een bepaalde plaats zouden blijven, terwijl de planeet door de ruimte beweegt. Als er ergens een doorgang in de Tijd/Ruimte zou gecreëerd worden, dan zou je verwachten dat die binnen de kortste keren achterwege gelaten wordt omdat de aarde rond haar as draait, in een baan rond de zon draait, en dat  terwijl ook het ganse zonnestelsels op zijn beurt ronddraait in een gigantische cirkel in ons melkwegstelsel. Ik bedoel, het is bekend dat alles constant in beweging is. Kunt u dat wat toelichten?

Nee, dat kan ik niet… Maar ik begrijp wat je bedoelt, en de portalen blijven niettemin verankerd op bepaalde plaatsen op deze planeet. Zo is het gewoon. Waarom ze niet achter­wege gelaten worden, of ergens afdrijven, dat weet ik ook niet. Misschien zijn ze door de zwaartekracht op een of andere manier verankerd. We hebben er beide het raden naar.

Een van die portalen leidt naar Mars, en het is een stabiele verbinding, ongeacht waar de Aarde of Mars zich in hun loopbaan bevinden. In het begin van de jaren 60 hebben we er een basis opgericht. Of liever, we hebben er al een aantal bases opgericht.

We zijn dus al op Mars geweest.

Zeker, al een tijd geleden. Hebt u “Alternatief 3” gezien?

Ja.

Daar zat wat waarheid in. De landing op Mars was nep, evenals andere delen ervan, maar het was ook gedeeltelijk waar.

Wat kan u, als een fysicus die meewerkt aan deze projecten, ons nog meer vertellen?

Okay. Dit kan interessant zijn voor wie met fysica vertrouwd is. U weet wat quantum non-localiteit is, niet? Wanneer twee deeltjes op verschillende locaties in het universum blijkbaar simultaan met elkaar communiceren, ongeacht de afstand tussen beide. Er zijn communicatie­toestellen gemaakt die zowel met elkaar kunnen communiceren over enorme afstanden, als hier lokaal, en die maken gebruik van een technologie die niet afgeluisterd kan worden omdat er niets is dat tussen beide toestellen heen en weer gaat dat onderschept zou kunnen worden.  Het is onmogelijk om de communicatie te kraken, te onderscheppen of af te luisteren omdat er geen signaal is dat onderschept kan worden. Het werkt niet op die manier.

Het mooiste aan deze toestellen is dat ze eigenlijk eenvoudig te maken zijn. Je kan op een stel broodplankjes twee chaotische circuits maken met goedkope componenten die overal verkrijg­baar zijn, en zo beginnen communiceren. Je kan ze zelf bouwen als je weet hoe.

Bestaan daar andere toepassingen van, behalve communicatie?

[Pauze]

Ja.

Wat kunt u er nog meer over vertellen?

Dat is alles. Oh, en ik moet eraan toevoegen dat ik aanvankelijk niet doorhad dat u ook de man van de Serpo web site bent. Laat me enkel zeggen dat het niet onder die naam bekend was. Ik betwijfel ook ten zeerste dat het negen maanden geduurd zou hebben om daar te geraken. De reis is niet zo verlopen.

Oh, bedoelt u dat de reis ogenblikkelijk was?

[Pauze]

Ik denk niet dat de reis verlopen is zoals ze op de Serpo web site beschreven was. Misschien waren er meerdere programma’s. Er kunnen er meerdere geweest zijn. Maar dergelijke lange afstandsreizen doe je best via portalen. Al de rest is gewoon niet efficiënt.

U bedoelt dat ze sterrenpoorten gebruikten?

Als u ze zo wil noemen, ja.

Ik vermoed ook dat het niet om Zeta Reticuli gaat. Het lijkt me meer op Alfa Centauri. Ik denk dat u dat op de site vermeldt.

Hebt u een reden om dat te zeggen?

Wel, Zeta 1 en 2 zijn ver van elkaar verwijderd. Alfa Centauri en Proxima Centauri liggen dicht bij elkaar. Alfa Centauri heeft een zonnestelsel dat erg op het onze lijkt, maar het is ouder. De planeten hebben een stabiele omloop. Er zijn drie bewoonde planeten: de tweede, derde en vierde. Nee, wacht! De vijfde, denk ik. Tweede, derde en vijfde.

Dat is verbijsterend… is dat uw professionele kennis? Ik bedoel, is dit iets dat u in de loop van uw werk te weten gekomen bent?

Ja. Dit is gekend. Het is relatief makkelijk om er te geraken, minder dan vijf lichtjaar van hier, en dat is, weet je, a.h.w. naast onze deur. De… inwoners… lijken erg op mensen. Het zijn geen ‘Greys,’ ze zijn zoals ons. De menselijke vorm komt vaak voor in het heelal.

[Bill] Lijkt één van de planeten op een woestijn? Dat is wat ik gezien heb op de foto die me getoond werd. Twee zonsondergangen over een woestijnlandschap. Ik was er ondersteboven van. [Zie dit artikel op de Serpo web site.]

Inderdaad. Een woestijnplaneet.

Wow.

Bent u vertrouwd met het Project “Looking Glass”?

Dat klinkt me bekend in de oren…

Het ging om een soort technologie om in de toekomst te kijken. Dan Burisch vermeldde dat. Was u daarbij betrokken?

Okay, dat is een technologie die niet door ons ontworpen is. We hebben die gekregen, of we hebben die gerecupereerd van een schip. Daar heb ik niet aan gewerkt.

We hebben vernomen dat er een artificiële sterrenpoort zou zijn in Los Alamos. Bent u daarvan op de hoogte?

[Hij staart ons aan zonder te antwoorden, met een geheimzinnige glimlach.]

Wat kunt u ons over Los Alamos vertellen?

Er bestaat een Los Alamos web site, waar ik u het Internetadres van zal bezorgen. Daar kunt u opzoekingen doen op “gravity shielding” en dergelijke zaken. Alle informatie is er voorhanden.

[Noot: de web site is https://lanl.arxiv.org.]

Nu, de kans bestaat dat die informatie per vergissing voor het publiek toegankelijk is. Het lijkt me aangewezen om kopie te bewaren van de pagina’s die ze er vinden, vóór ze van de web site verdwijnen, wanneer dit bekend gemaakt wordt. Maar op dit moment kunt u het met uw eigen ogen vaststellen.

Veel meer kan ik niet zeggen.

Wat kunt u ons vertellen over de aanwezigheid van buitenaardsen?

Probeer een kopie te vinden van de film “Wavelength.” Dat is gebaseerd op ware feiten. Heeft u de film gezien? Het is gebaseerd op een incident dat plaats gevonden heeft in Hunter Liggett. Dat is “hot”.

Nee. Waar is Hunter Liggett?

Het is een 90 mijl ten zuidzuidoosten van Monterey in Californië. Ik was indertijd in Fort Ord gestationeerd.

In het begin van de jaren 70 was ik in het leger, en was ik daar aan het werk voor het CDCEC, dat is het “Combat Developments Command Experimentation Command”. U kan dat opzoeken.

We waren er allerhande toestellen aan het uittesten, en leefden min of meer ter velde. Vaak droegen we een soort laserzonnebrillen, en we moesten regelmatig onze ogen laten onder­zoeken om na te gaan of onze retina’s niet beschadigd waren. Een deel van het vee in de weiden droeg zelfs een soort beschermende zonnebrillen. Het was het meest bizarre spektakel dat u zich ooit kan inbeelden.

Wel, op een dag is er iets voorgevallen terwijl we aan het testen waren. Er verscheen plots een schotel, en die hing gewoon in de lucht, direct vóór ons, over het veld. En…[pauze] we hebben het verd***de ding gewoon neergeschoten.

U hebt een schotel neergeschoten?

[Hij schudt zijn hoofd] Dat hadden we nooit mogen doen. Het is niet iets dat ikzelf gedaan heb, maar onze groep heeft dat gedaan. We hadden er al die hoogtechnologisch wapens, en ik veronderstel dat ze panikeerden, en dat ze dachten dat ze in een of andere film waren. De schotel werd onbruikbaar, en werd in beslag genomen. De inzittenden werden gevangen genomen. Ik heb hen kort kunnen zien. Ze zagen eruit als kinderen, maar de grootte van jonge kinderen, en zonder haar. En ze hadden kleine oogjes, niet de grote amandelvormige ogen. Ik denk niet dat iemand hiervan op de hoogte is. Voor zover ik weet is er niets over terug te vinden op het Internet.

Dat is ongelooflijk. Ik heb nog nooit over dit incident gehoord.

De meeste ooggetuigen zijn in Vietnam beland, en velen zijn er gesneuveld. Ik ben misschien de enige overlevende ooggetuige. Ik weet het niet.

De rest van het verhaal is in een sciencefiction film “Wavelength,” die in het begin van de jaren 80 uitgebracht is. Ik had er nooit van gehoord, tot ik de films plots vele jaren later bij toeval ontdekte in Arizona. Heb ik dat net gezegd? [Begint voor het eerst te lachen]

Toen ik de video zag, verwachtte ik me, je weet wel, aan wat luchtig vermaak, met één of twee pilsjes, maar mijn mond viel gewoon open. Het begin van de film beschrijft het incident duidelijk en accuraat, en de film is vrij dicht bij de waarheid voor de rest van het verhaal, met inbegrip van de verlaten Nike basis in Zuid-Californië om ze te bewaren.

Ga maar op zoek. Het is in essentie allemaal waar. Ik was gewoon verbijsterd toen ik het zag. De persoon die het verhaal geschreven heeft, moet er zelf aanwezig geweest zijn, of moet iemand gekend hebben die er aanwezig was. Maar ik weet niet wie het is.

Ik had ooit een authentieke foto van een buitenaards wezen. Ik heb de foto ooit getoond aan een vrouw, een vrouw met veel talenten, die een microbioloog was die voor een van de agentschappen werkte. Ze kreeg een angstaanval. Ik kon het niet geloven. Ze kon het gewoon niet aan en wilde er niets mee te maken hebben. Ik denk dat dit aantoont dat het publiek, zelfs de wetenschapslui, nog niet klaar zijn voor dit soort informatie. Dit was een erg intelligente persoon. Maar dat belette niet dat ze het verloor. Ze wou er gewoon niets van weten. Ze was helemaal van streek.

Hebt u die foto nog? Kunnen we de foto zien?

Ik weet het niet. Misschien heb ik ’m nog. Als ik ’m vind, zal ik ‘m opsturen.

Kunt u de foto beschrijven?

De foto toonde een klein wezen met een donkere huid, een soort zwart, en gerimpeld. Het was de enige overlevende van een incident. Kort daarna is hij gestorven. Hij had een pak aan dat zichzelf kon genezen, of liever, dat zichzelf kon herstellen. Het was gemaakt van een stof, of van een materie die zichzelf kon herstellen! En hij had een toestel bij zich dat een soort afstandsbediening was, en dat hebben ze hem afgenomen.

Had hij een crash overleefd?

[Pauze]

Nee.

Een tijdreiziger?

Jullie hebben alle antwoorden, is het niet?

Nee, maar u geeft ons bevestiging.

I bedoel, het is zo ongelooflijk ingewikkeld. Het is zo complex dat het niet mogelijk is voor één persoon om alle informatie te hebben. De meeste agentschappen weten niet wat de andere agentschappen weten en alles is volstrekt gecompartimentaliseerd. Niemand praat met iemand anders over dergelijke zaken. Soms worden ganse projecten gewoon twee maal uitgevoerd, en dat kost God weet hoeveel miljarden, louter omdat men niet weet dat iemand anders hetzelfde project ook uitvoert. En ze weten het niet omdat het geheimgehouden wordt. Ik bedoel, ik ben een wetenschapper, en wetenschapslieden zijn soms bij wijze van spreken aan handen en voeten gebonden, omdat ze niet normaal met elkaar kunnen communiceren. In feite kunnen ze zelfs helemaal niet met elkaar communiceren. [Lacht]. En er zijn tientallen, honderden dergelijke geheime projecten. En dan heb ik het over de grote projecten. Het is een warboel.

Kijk, er zijn verschillende groepen van buitenaardsen, en daar bovenop zijn ook onze voorouders er nog bij betrokken. Het is een grote warboel. Je moet al een IQ van 190 hebben om er kop of staart aan te krijgen.

Vertel ons iets over de tijdlussen? En mogen we het nogmaals vragen: U bent dus niet vertrouwd met Dan Burisch?

Niet dat ik me kan herinneren. Het klinkt me niet bekend in de oren.

We hebben ‘m verleden maand geïnterviewd. Hij stond naast John Lear op de web pagina.

Ik heb het interview met John Lear gezien, waar hij het heeft over de foto’s van de maan en hoe die bijgewerkt worden. NASA doet dat constant. Hij is me het type wel. Ik zou hem graag eens ontmoeten.

Wat weinig mensen weten is dat ook de radarrapporten van de Nationale Weerdienst (in de VS) bijgewerkt zijn, en dat bepaalde radarbeelden niet vrijgegeven worden. En dan heb ik het niet over bijwerken met de hand. De radarbeelden worden elektronisch gefilterd met software. Sommige meldingen op die radarbeelden zijn enorm. Daar bovenop is de radar van de weerdienst geprogrammeerd om alles te negeren dat een bepaalde snelheid overschrijdt, een snelheid van enkele duizenden mijl per uur. Maar dan nog zijn er sporen die verwijderd moeten worden.

UFO’s?

Jazeker. Ze zijn niet zichtbaar voor het blote oog, maar wel op de radar. Ook in ultraviolet kunnen ze gezien worden. Ik denk niet dat het publiek daarvan op de hoogte is.

En wat kunt u ons vertellen over tijdlussen?

Juist. [Lange pauze]

De situatie met tijdlussen is dat er een groot aantal parallelle tijdlijnen zijn, verschillende vertakkingen. Er zijn geen paradoxen. (Hij maakt een schets). Als je teruggaat in de tijd en je grootvader vermoordt – dat is de zogenaamde ‘grootvader paradox’ waar iedereen het over heeft – dan is er geen paradox. Wanneer je teruggaat in de tijd en het verleden verandert, dan maak je gewoon een verschillende tijdlijn, en die is een vertakking van de originele tijdlijn. In die nieuwe tijdlijn zou je dan niet geboren worden, en zou je niet bestaan, dat deel van de paradox is correct. Begrijpt u? Maar in deze tijdlijn, degene waarin u hier en nu bent, daar bestaat u en daar blijft u bestaan. Er is geen paradox. Het is simpel… Begrijpt u? Je hebt te maken met verschillende takken van een boom. Er worden geen beginselen geschonden. Alle toekomstige gebeurtenissen zijn mogelijkheden, geen zekerheden. Dat is nogal belangrijk… een belangrijk onderscheid. Meer kan ik er echt niet over zeggen.

Weet u iets over de zogenaamde “condenssporen (chemtrails)”?

OK. Chemtrails zijn bedacht door Edward Teller en bestaan uit duizenden ton aluminium microdeeltjes die in de hoogste lagen van de atmosfeer ingebracht werden om het weerkaats­baar­heids­vermogen van de planeet te verhogen ten einde klimaatverandering tegen te gaan. Nu, iets dergelijks is ooit uitgevoerd met goud deeltjes op een andere planeet, maar ik veronderstel dat ze veel goud hadden; wij hebben aluminium gebruikt. Klimaatverandering is ten dele te wijten aan het broeikaseffect, en dat draagt zeker bij tot het verergeren van de situatie, maar het is ook, en voornamelijk, te wijten aan een toename in zonneactiviteit. Zonneactiviteit is het werkelijke probleem.

Waarom is deze informatie niet in het publiek domein? Dit lijkt me iets dat mensen zouden moeten weten, en zouden willen weten, en er is geen veiligheidsrisico aan verbonden, als wat u zegt waar is.

Vanuit wetenschappelijk opzicht is het een gok. Wat we weten is verre van voldoende. Het kan zijn dat het werkt, maar het kan ook zijn dat het niet werkt. Het zou de zaken kunnen verergeren. Er kunnen ook neveneffecten zijn op gezondheidsvlak, of op het weer. God weet wat. Het beïnvloedt de ganse planeet en hier heb je een eenzijdige en niet-democratische beslissing, genomen buiten enig politiek of democratisch proces om, om een grootschalig technologisch experiment uit te voeren dat voor iedereen gevolgen heeft. Als dat niet controversieel is, wat wel? Er is beslist om het geheim te houden. De gebruikelijke paniekreactie.

Zal het werken?

Ik weet het niet.

Is dit ook verbonden met de klimaatoorlogen?

[Pauze]

Ja, er zijn klimaatoorlogen. Binnen de komende twee jaar zal het leger het weer onder controle hebben.

Wat kunt u ons nog vertellen?

Lees het “Verslag van Iron Mountain.” Het meeste ervan is waar. Ik werkte indertijd met een groep in [ ______ ]. We werden opgeroepen, en we kregen een kopie van het Rapport. Het bizarre van de zaak is dat het niet eens iets te maken had met wat wij mee bezig waren. Het was totaal onverwacht. Niemand van ons verwachtte zoiets. De kerel zei, en ik heb het nooit vergeten omdat ik het zo verkeerd vond: “Er zijn schapen, en er zijn wolven, en wij zijn de wolven.” En dan moesten we ophoepelen, en het rapport lezen. En dat was dat.

Er was geen keuze, en er is er nog steeds geen. De manier dat zij het zien is dat er teveel mensen zijn, en, weet je, ze hebben gelijk. Het is waar. Dus komen ze tot de conclusie dat ze een oplossing moeten vinden en mensen elimineren. Ik ben het daar niet mee eens. Naast de problemen die ik vermeld heb m.b.t. de Tijd/Ruimte, is overbevolking het grootste probleem. Het is zo eenvoudig. Er bestaan programma’s om de wereldbevolking te reduceren ten bate van iedereen. Geloof het of niet, maar de bedoeling hier is positief. Het was indertijd door Kennedy bedacht. De RAND Corporation was erbij betrokken, en ook één van de Rockefellers. Ik denk dat het Laurance is, maar weet het niet zeker.

Door mensen af te slachten?

In essentie, ja. Op verschillende manieren zijn artificiële virussen losgelaten, en ze zijn moeilijk te vinden of te herkennen, en zijn nagenoeg onmogelijk te genezen. Medici in het publiek domein kunnen niet identificeren wat er aan de hand is.

Wat vindt u daar persoonlijk van?

Ik heb er uitermate gemengde gevoelens over. [Pauze]

Als een individu van vlees en bloed reageer ik met afgrijzen. Maar als een wetenschapper die opgeleid is om de zaken van een ruimer perspectief te benaderen, kan ik er begrip voor opbrengen.

U moet begrijpen dat ik hier niet ben om het te verdedigen of te veroordelen. Het is slechts een bedenking vanuit een abstract wetenschappelijk perspectief. Maar de problemen waar we op deze planeet mee te kampen hebben zijn zo grootschalig dat weinig mensen gekwalificeerd zijn om de ganse problematiek te overzien.

Aanvankelijk was het anders voor mij, maar dan kreeg ik door mijn werk de kans om mijn visie te verruimen. De meeste mensen zien niets. Maar ik heb met vele agentschappen gewerkt, en ik heb nu een overzicht op het geheel.

Wist u dat het wettelijk toegelaten is in de VS om biologische en chemische stoffen uit te testen op de bevolking? Dat is wettelijk toegelaten. Weet je, het enige dat vereist is, is dat de burgemeester van een gemeente, of zijn equivalent voor een regio, zijn toestemming geeft. Het mag ook iemand anders zijn die een regio kan vertegenwoordigen. Niemand weet dit, maar het kan nagetrokken worden. Kijk het maar na. Het is ergens zorgvuldig verborgen in een of andere wet, maar het is allemaal in het publiek domein. Het is er allemaal.

U hebt in de loop van dit gesprek heel wat buitengewone informatie naar voren gebracht. Wat is de belangrijkste boodschap die u zou willen meegeven?

Kijk, ik wens niemand voor het hoofd te stoten, maar ik ben niet optimistisch. De problemen waar we mee geconfronteerd worden op deze planeet zijn enorm. Ik denk niet dat de meeste burgers er klaar voor zijn, noch in staat zijn om de omvang en de complexiteit van de problemen te vatten. Ze hebben al genoeg moeite met hun dagelijkse beslommeringen, en deze problemen spelen op een totaal ander niveau. Overbevolking is het ware probleem. Al de rest heeft er op een of andere manier mee te maken.

Ziet u, ik kan begrijpen dat het leger deze zaken naar zich toe trekt. Denkt u werkelijk dat het ons ook maar iets zou helpen als alle problemen en alle voorgestelde oplossingen publiek gemaakt zouden worden? Ik denk het niet. Ik denk dat het de zaken nodeloos zou compliceren.

Maar diep vanbinnen heb ik het gevoel dat iedereen dit zou moeten weten; anders zat ik hier nu niet met u te praten. De essentiële boodschap waarmee ik afscheid wil nemen, is dat ik eigenlijk hoop en wil geloven dat wij, als mensen, dit aankunnen, maar soms word ik ’s morgens wakker en begin ik te twijfelen, maar diep vanbinnen wil ik dat de mensen weet hebben van de belangrijke zaken die men voor ons allemaal verborgen houdt. Maar soms stel ik me vragen. U weet niet wat ik u niet meegedeeld heb.

_____________________________

Op 27 September [2006], drie weken na onze eerste ontmoeting, en nadat we er sterk op aangedrongen hadden om de Dan Burisch video te bekijken op de Project Camelot web site, ontvingen we de volgende e-mail. De mail is verbatim en integraal geciteerd:

Dan Burisch vertelt de waarheid.

Ik bevestig dat.

Tijdlijnen en alles.

Beste wensen

6 Oktober 2006Beelden van nucleaire ontploffingen: scheuren in de Tijd/Ruimte?

Voor meer foto's van de uitbreidende energiesfeer,
zie
https://waynesthisandthat.com/abombs.html

__________________________

 

Steun Project Camelot - maak een bijdrage:

Bill Ryan and Kerry Cassidy

support@projectcamelot.org